Avís legal

El present Avís Legal regula l’ús del servei del web angulasroset.com i la dels dominis associats a aquesta.

Aquest document té per finalitat regular les NORMES D’ÚS i salvaguardar la PROTECCIÓ DELS USUARIS de angulasroset.com propietat de ROSET SUCCESSORS, S.L., amb domicili social a Deltebre, C/ Benavente, 62, codi postal 43580. Els termes “Vostè” i “Usuari” s’empren aquí per referir-se a totes les persones i / o entitats que per qualsevol raó accedeixin a aquesta pàgina web.

ROSET SUCCESSORS, S.L. persegueix, mitjançant angulasroset.com apropar als usuaris una potent eina d’informació i contacte, per mostrar tant la seva activitat com a serveis relacionats.

1.- CONDICIONS GENERALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Aquestes condicions generals regulen l’ús del servei web angulasroset.com que ROSET SUCCESSORS, S.L., posa a disposició dels usuaris de forma gratuïta.

La utilització de la pàgina web angulasroset.com atribueix la condició d’usuari i expressa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals en la versió publicada per ROSET SUCCESSORS, S.L. en el moment mateix en què l’usuari accedeixi a la pàgina. En conseqüència, i atès que aquestes condicions poden variar, l’usuari ha de llegir atentament aquestes condicions, en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar aquesta pàgina.

Es pot donar el cas que la utilització de certs serveis oferts als usuaris a través de la pàgina web, es trobi sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen aquestes condicions generals.

La utilització d’alguns serveis, es trobarà sotmesa a avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en coneixement de l’usuari per ROSET SUCCESSORS, S.L., que completen el previst en aquestes Condicions Generals, per tant, l’usuari també ha de llegir atentament i conèixer abans de fer ús del mateix, les corresponents condicions particulars d’aquest servei.

2.- OBJECTE

Mitjançant angulasroset.com la ROSET SUCCESSORS, S.L., facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició dels usuaris per ROSET SUCCESSORS, S.L. o per tercers, com a proveïdors de serveis i proveïdors de continguts.

ROSET SUCCESSORS, S.L., es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la pàgina, així com els serveis i les condicions requerides per utilitzar el lloc web en els seus diferents apartats.

3.-CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ LA PÀGINA WEB

3.1. Caràcter gratuït de l’accés i utilització del Lloc web

La prestació del servei web per part de ROSET SUCCESSORS, S.L. té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre de l’usuari en la que anomenarem zona pública, és a dir, aquella que no requereixi de contrasenyes especials per a la seva utilització .

 

3.2. Obligació de fer un ús correcte la pàgina web i dels Serveis

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els Serveis de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el lloc web i els Serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o perjudicar el lloc web i els Serveis o impedir la normal utilització o gaudi la pàgina i dels Serveis per part d’altres usuaris.

3.3. Mitjans per a l’obtenció de Continguts

L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través la pàgina web o dels serveis (en endavant, els “Continguts”) utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Lloc web, dels Serveis i / o dels Continguts.

3.4. Ús correcte dels Continguts

L’usuari s’obliga a usar els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de
(A) utilitzar els Continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;
(B) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
(C) suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de ROSET SUCCESSORS, S.L. o dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’ informació que poguessin contenir els Continguts.

3.6. Introducció d’hiperenllaços que permetin l’accés a altres pàgines

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Lloc web (en endavant, el “Hiperenllaç”) hauran de complir les condicions següents:

(A) Ningú no pot sense previ consentiment de ROSET SUCCESSORS, S.L. realitzar enllaços amb la pàgina web angulasroset.com

(B) l’Hiperenllaç acceptat únicament permetrà l’accés a les pàgines web del lloc web, però no podrà reproduir-les de cap manera;

(C) no s’establiran hiperenllaços amb pàgines dins del lloc diferents de la home-page, pàgina primera o índex;

(D) no es crearà cap explorador ni border environment pàgines web del lloc web;

(E) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la pàgina web i dels Serveis i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que ROSET SUCCESSORS, S.L. ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç;

(F) excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a ROSET SUCCESSORS, S.L.

(G) la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers. L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre ROSET SUCCESSORS, S.L. i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de ROSET SUCCESSORS, S.L. dels seus continguts o serveis.

4.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris han de proporcionar prèviament a ROSET SUCCESSORS, S.L. certes dades de caràcter personal (en endavant, les “Dades Personals”). ROSET SUCCESSORS, S.L. tractarà de forma automatitzada les Dades Personals amb les finalitats així com sota les condicions definides en la seva Declaració per a protecció de dades, Política de Privadesa.

5.- RESPONSABILITAT PER LA INTRODUCCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els usuaris assumeixen que ROSET SUCCESSORS, S.L. quedarà eximit de responsabilitat per la incorporació de dades personals inexactes, falses, no actualitzades o generalment no conformes amb la realitat. De la mateixa manera, ROSET SUCCESSORS, S.L. quedarà eximit de responsabilitat per la declaració de dades reals per persona no associada a ells.

6.- UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB, DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS SOTA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del lloc web, dels serveis i dels Continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

7.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

7.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament la pàgina web i dels Serveis

7.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat

ROSET SUCCESSORS, S.L., no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament la pàgina web i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, ROSET SUCCESSORS, S.L., advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del lloc.

ROSET SUCCESSORS, S.L., tampoc garanteix la utilitat de la pàgina web i dels serveis en ella exposats per a la realització de cap activitat en particular.

ROSET SUCCESSORS, S.L. no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa, que es puguin produir a causa d’una falta de disponibilitat del lloc o de la utilització fraudulenta del mateix per tercers.

7.1.2. Privadesa i seguretat en la utilització la pàgina web i dels Serveis

ROSET SUCCESSORS, S.L., no garanteix la privacitat i seguretat en la utilització la pàgina web i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan la pàgina web i dels Serveis.

7.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts

7.2.1. qualitat

ROSET SUCCESSORS, S.L., tot i controlant tots els seus sistemes i continguts, no pot garantir l’absència de virus ni d’altres elements malignes, en els continguts inclosos en el seu espai web, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

7.2.1. Responsabilitat i Garanties

ROSET SUCCESSORS, S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que es prestin a través del lloc web.

En conseqüència, ROSET SUCCESSORS, S.L. no garanteix ni es fa responsable de:

la continuïtat dels continguts del Lloc Web
l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer
l’absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra
la invulnerabilitat del lloc web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix
la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web
els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que ROSET SUCCESSORS, S.L. estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.
No obstant això, ROSET SUCCESSORS, S.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

8.- NO LLICÈNCIA

ROSET SUCCESSORS, S.L. no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Lloc web, els serveis o els continguts.

9.- DENEGACIÓ I RETIRADA DE L’accés al lloc web I / O ALS SERVEIS

ROSET SUCCESSORS, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Lloc web i / o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les condicions particulars que resultin d’aplicació.

10.- PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat al web de ROSET SUCCESSORS, S.L. (angulasroset.com) o accessibles a través del lloc web, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació a ROSET SUCCESSORS, S.L. en la qual es continguin els següents extrems:

(A) dades personals: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant;

(B) especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el lloc web i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;

(C) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat;

(D) en el supòsit de violació de drets, signatura autèntica o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d’aquesta;

(E) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant de que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites. Aquestes notificacions hauran de ser enviades per correu ordinari a: ROSET SUCCESSORS, S.L. direcció nombre D.P Ciutat.

11.- DURADA I ACABAMENT

La prestació del servei web i dels altres serveis en línia, té durada indefinida. ROSET SUCCESSORS, S.L., no obstant, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei la pàgina web i / o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars. Quan això sigui raonablement possible, ROSET SUCCESSORS, S.L. advertirà prèviament de la terminació o suspensió de la prestació del servei de lloc web i dels altres serveis associats.

12.- Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals i normes d’ús es regeixen per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució (total o parcial) se sotmeten a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. Constitueix aquest contracte la expressió completa i íntegra de l’acord entre ROSET SUCCESSORS, S.L. i l’usuari.

La utilització del lloc web angulasroset.com atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

Política de Privacitat

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del Responsable: ROSET SUCCESSORS, S.L.
Nom comercial: ROSET SUCCESSORS, S.L. (Angules Roset)
NIF / CIF: B-55701320
Direcció: Deltebre, C/ Benavente, 62, codi postal 43580
Correu electrònic: info@angulasroset.com
Activitat: Serveis de peixateria
Actua en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD).
Mitjançant el lliurament de les seves dades personals, requisit necessari per a sol·licitar informació en ANGULASROSET.COM, els usuaris donen el seu consentiment perquè aquestes dades siguin tractades amb les finalitats descrites en el paràgraf anterior. ROSET SUCCESSORS, S.L. declara expressament que compleix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

CONDICIONS

A l’efecte del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un tractament de dades el responsable és ROSET SUCCESSORS, S.L. amb l’única finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-li informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i / o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’Usuari ens presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat per aquest mitjà. L’Usuari autoritza expressament la cessió de les seves dades personals a ROSET SUCCESSORS, S.L. únicament amb les finalitats abans esmentades.

ROSET SUCCESSORS, S.L., es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia, i complint en tot moment amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que li siguin aplicables per exigències legals.

Respecte a la informació que sigui remesa per menors d’edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-ROSET SUCCESSORS, S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions legals.

Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-responsabilitzar ROSET SUCCESSORS, S.L. de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il • lícites.

Mitjançant l’acceptació de les present Política, l’interessat autoritza expressament a que se li remeti documentació relativa als serveis oferts per ROSET SUCCESSORS, S.L.

En qualsevol moment vostè. Pot limitar l’ús de les seves dades fent ús dels drets emanats del RGPD descrits i que pot consultar a la nostra Declaració Sobre Protecció de Dades mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça de correu electrònic: info@angulasroset.com

L’interessat podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. La revocació es durà a terme mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça de correu electrònic: info@angulasroset.com.

ROSET SUCCESSORS, S.L. Declaració per a la protecció de dades.

Aquesta declaració és efectiva des febrer 2018.

És essencial per a ROSET SUCCESSORS, S.L. respectar la privacitat i vetllar per les dades que li són proporcionats, per d’aquesta manera reforçar la confiança en la nostra organització.

Aquesta declaració exposa les pràctiques de gestió de la informació, en els llocs web de ROSET SUCCESSORS, S.L. així com, en els espais web dels seus socis i col·laboradors, pel que fa a: tipus d’informació requerida, ús d’aquesta informació, manera de compartir-la i manera de tractar-la.

En el cas d’entitats col·laboradores, cadascuna respondrà amb les seves pròpies condicions particulars, exposades en les seves respectives pàgines web.

Aquesta declaració pot ser complementada amb informacions addicionals, en els casos particulars que exigeixin un tractament especial.

RECOLLIDA DE DADES PERSONALS

Respectarem sempre la seva decisió sobre el tractament de les seves dades, ja sigui de forma puntual o per comunicar-nos en el futur.

En el cas que Un. Ens proporcioni informació personal, com a nom, adreça, correu, telèfons etc, per a una acció puntual, i sol·liciti que ens comuniquem amb vostè., Perquè desitja informació concreta d’un producte o servei, o perquè vol accedir a un treball específic en la nostra organització, atendrem la seva petició, sense tornar-li a contactar en el futur.

En el supòsit que recopilem informació relacionada amb l’ús dels nostres llocs web, utilitzant qualsevol tecnologia de rastreig, com la seva adreça IP, tipus de navegador i idioma, les seves hores d’accés etc., serà prèviament informat i requerit el seu consentiment.

Si recopilem informació personal de llistes externes, sempre demanarem al proveïdor, que ens garanteixi que aquestes han estat obtingudes d’acord amb la Llei, així com, la seva certificació conforme estem autoritzats per utilitzar-la.

UTILITZACIÓ DE DADES PERSONALS

En resposta a qualsevol petició, se li enviarà informació concernent a aquesta sol·licitud, hem de precisar que en alguns casos per completar aquesta petició, necessitarem l’ajuda de col·laboradors externs, en aquests casos, part de les dades han de ser-los comunicats; si aquestes dades són rellevants, s’obtindrà d’aquests col·laboradors amb caràcter previ un compromís de confidencialitat i de seguretat sobre els mateixos.

En qualsevol moment vostè. Pot limitar l’ús de les seves dades fent ús dels drets emanats del RGPD

accés
Rectificació, cancel·lació
Oposició
supressió
Sol·licitar la limitació del seu tractament
Sol·licitar la portabilitat de les dades
Dret d’accés

L’interessat té dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen d’aquestes dades així com les comunicacions realitzades o que es preveuen fer dels mateixos.

Dret de Rectificació Cancel·lació

Sota petició i en el termini de 10 dies, seran rectificades o cancel·lades, si s’escau, les dades de caràcter personal el tractament no s’ajusti al que disposa la Llei i, en particular, quan aquestes dades siguin inexactes o incompletes.

Dret d’Oposició

En els casos en què no sigui necessari el consentiment de l’afectat per al tractament de les dades de caràcter personal, i sempre que una llei no disposi el contrari, aquest pot oposar-se al seu tractament quan hi hagi motius fundats i legítims relatius a una concreta situació personal. En aquest supòsit, el responsable del fitxer exclourà del tractament les dades relatives a l’afectat ”

Dret de supressió o dret a l’Oblit

És el dret de les persones a sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals en determinats supòsits:

a) Quan les dades ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats;
b) Quan l’interessat retiri el seu consentiment per al tractament;
c) Quan l’interessat s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament;
d) Quan les dades hagin estat tractats il·lícitament;
e) Quan les dades hagin de suprimir per al compliment d’una obligació que s’apliqui al responsable del tractament;
f) Quan les dades s’hagin obtingut en relació de l’oferta directa a nens de serveis de l’anomenada “societat de la informació”

Les peticions de supressió no podran ser acceptades quan el tractament sigui necessari:

Per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació
Per al compliment d’una obligació legal que requereixi el tractament de dades imposada pel Dret de la UE o dels Estats membres que s’apliqui al responsable del tractament o pera el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable
Per raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública
Amb fins d’arxiu en interès públic, investigació científica o històrica o fins estadístiques
Per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret a la Limitació

Li permetrà posar límits al tractament de les seves dades, per part del responsable del mateix o, dit d’una altra manera, suspendre el tractament dels mateixos en determinats supòsits, per exemple, durant el termini necessari per determinar l’exactitud de les dades quan aquesta és impugnada per l’interessat o quan les dades ja no siguin necessaris però l’interessat no vol el seu esborrat perquè s’ha presentat una reclamació.

Només serà possible el seu tractament:

– Amb el consentiment de l’interessat.
– Per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
– Per protegir els drets d’una altra persona física o jurídica.
– Per raons d’interès públic de la Unió o d’un determinat Estat membre.

Té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Dret a la Portabilitat

En l’exercici d’aquest dret li facilitarem, el trasllat de les seves dades.

– Quan el tractament estigui basat en el consentiment de l’interessat o en un contracte
– Quan el tractament es realitzi per dugui a terme per mitjans automatitzats.

PROTECCIÓ DELS DRETS DE L’ORGANITZACIÓ

En els casos en què hi hagi motius raonables per creure que els drets de la nostra organització, col·laboradors i empleats poden veure afectats, per fets derivats de la seva actuació, ens reservem el dret de posar-ho en coneixement de la Llei i col·laborar amb jutges i tribunals per protegir aquests interessos.

SEGURETAT I QUALITAT DE LES INFORMACIONS

En tot moment ens comprometem a protegir les seves dades personals i preservar la seva confidencialitat, integritat i disponibilitat, per a això s’habilitaran totes les mesures tècniques i organitzatives siguin necessàries per a la consecució d’aquest fi, així mateix, recaptarem dels nostres proveïdors i col·laboradors, mitjançant la signatura de contractes aquestes mateixes condicions de seguretat.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les informacions que obrin en el nostre poder es mantindran actives mentre duri la relació i no s’hagi exercit acció en contra, recordeu que en qualsevol moment pot exercir els seus drets i cancel·lar o modificar aquesta relació.

DUBTES SOBRE LA CONFIDENCIALITAT I CONDICIONS D’ACCÉS

Qualsevol dubte que pogués sorgir-sobre la nostra, declaració de privacitat, política de privacitat, condicions legals o assumptes relacionats amb el tractament de dades pot fer-ho a través del nostre correu electrònic info@angulasroset.com